Vzor návrhu

Exekuci lze nařídit jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo přiznané exekučním titulem.

Formulář ke stažení

S návrhem je nutné předložit rovněž exekuční titul, a to
a)  v kopii, vydal-li exekuční titul exekuční soud(tj. soud, který bude rozhodovat o nařízení exekuce)
b)  v originále nebo v úředně ověřené kopii v ostatních případech.

Je-li oprávněným/povinným subjektem jiná osoba než osoba uvedená v exekučním titulu, je nutné k návrhu připojit listinu vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, která prokazuje přechod povinnosti nebo přechod či převod práva, pokud tento nevyplývá přímo z právního předpisu.

Návrh na nařízení exekuce se podává soudnímu exekutorovi, který má být provedením exekuce pověřen.